SŁOWNIK

A
Asset Management
(Zarządzanie aktywami): zarządzanie powierzonymi aktywami w celu ich pomnożenia, wykonywane w formie usługi. Środkami powierzonymi przez Klientów.

Aprecjacja : wzrost wartości kursu waluty, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

Arbitrage (Arbitraż) : kupno i sprzedaż walut, papierów wartościowych, akcji itp. na różnych rynkach w celu osiągnięcia zysku; też: inwestycja polegająca na zawarciu dwóch przeciwstawnych transakcji

B
Bear strategy ( strategia niedźwiedzia)
Strategia polegająca na tym, że inwestor prowadzi grę na rynku na podstawie przekonania, że ceny/rynek będą wykazywać tendencję spadkową.

Bear Market (rynek niedźwiedzia)
Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zniżkowy pod wpływem powszechnego pesymizmu inwestorów.

Bid
Cena, po której nabywca jest gotowy dokonać zakupu; cena kupna waluty

Bid/Ask Spread (spread, marża handlowa, widełki cenowe)
Różnica między ceną kupna i sprzedaży; miernik płynności rynku: im niższy spread, tym wyższa płynność.

Bull strategy (strategia byka)
Strategia polegająca na tym, że inwestor gra na podstawie przekonania, że ceny/rynek będą wykazywać tendencję zwyżkową.

Bull Market (rynek byka)
Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zwyżkowy
(przeciwieństwo „rynku niedźwiedzia”).

BE – oznacza break even. Cena po której wszedłeś na rynek będzie „zabezpieczona” jeśli przestawisz SL tak aby wracający rynek zamknął Twoją pozycje na przynajmniej 0 lub >pipsów.

Broker
Agent, który realizuje zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów. Broker pobiera prowizję, która podlega negocjacji bądź nie, w zależności od wielkości transakcji i oferowanych przez niego warunków handlowych.

C
Cable
W slangu dealerów popularna nazwa notowań pary walutowej GPB/USD.

Call Rate (stawka procentowa)
Oprocentowanie z dnia na dzień wkładów na wezwanie w obrocie międzybankowym.

Cash Market (rynek pieniężny)
Rynek, na którym można dokonywać fizycznego zakupu i sprzedaży walut.

Convertible Currency (waluta wymienialna)
Waluta, która może zostać wymieniona na inną walutę lub złoto bez zezwolenia banku centralnego.

Counter party (strona w transakcji walutowej)
Klient lub bank, który jest stroną w transakcji walutowej. Termin ten używany jest także wobec uczestników wymiany swapowej.

Cross Rate (kurs krzyżowy lub krosowy)
Kurs wymiany, który nie obejmuje dolara amerykańskiego (kurs wymiany pary walutowej w relacji do dolara).

Currency Option (opcja walutowa)
Kontrakt dający prawo kupna lub sprzedaży waluty za inną po określonym kursie i w określonym czasie.

Currency Risk (ryzyko walutowe)
Ryzyko powstania strat w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walutowych.

Currency Swap (transakcja swapowa)
Kontrakt pomiędzy dwoma stronami w celu wymiany serii przyszłych płatności procentowych w określonych walutach i określonym czasie wg ustalonego kursu wymiany.

Currency Swaption (walutowa opcja swapowa)
Opcja zawarcia walutowego kontraktu swapowego.

Currency Warrant (długoterminowa opcja walutowa)
Opcja OTC; długoterminowa opcja walutowa (powyżej 1 roku).

D

Day Trading (handel jednoseryjny)
Strategia polegająca na otwieraniu i zamykaniu tych samych pozycji w ciągu jednego dnia handlu.

Dollar Rate (kurs dolara)
Pojawia się, kiedy różne ilości walut obcych są wyceniane wobec jednej jednostki dolara amerykańskiego, niezależnie od tego, gdzie przebywa dealer lub w jakiej walucie wymaga kursu wymiany. Wyjątkiem jest para GPB/USD (tzw. Cable), funt wyceniany w jednostkach dolara amerykańskiego wobec funta brytyjskiego.

DrawDown„obniżenie poziomu”, co tu oznacza obsunięcie kapitału na koncie.

Day Trader : trader to osoba która sprzedaje i kupuje w krótkich okresach czasu. Np. w czasie jednego dnia otwiera 3 transakcje i 3zamyka.

E

EMS (Europejski System Monetarny)
Skrót od słów European Monetary System. Porozumienie członków Unii Europejskiej regulujące fluktuacje kursów ich walut.

European Monetary Union (Europejska Unia Monetarna)
Od 1 stycznia 2002 r. w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej obowiązuje wspólna waluta (euro), która zastąpiła waluty narodowe. Obecnie członkami EMU są: Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Irlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania i Portugalia.

Exchange Rate Risk
patrz: Currency Risk.

F

Federal Reserve, w skrócie Fed (Rezerwa Federalna USA)
Bank Centralny USA.

Fixed Exchange Rate (stały kurs wymiany)
Oficjalny kurs waluty ustalany przez władze dla jednej lub więcej par walut. W praktyce kursom stałym pozwala się na fluktuacje w ramach ustalonych punktów interwencji.

Flat / Square (Stawka jednolita, wyrównywać pozycję)
Powstaje, jeżeli dana waluta nie podlegała obrotowi handlowemu lub jeżeli wcześniejsza transakcja została odwrócona tworząc w ten sposób pozycję neutralną (flat).

Floating Rate Interest (zmienna stopa procentowa)
W przeciwieństwie do stopy stałej, wysokość tej stopy podlega fluktuacjom pod wpływem rynku lub stóp referencyjnych. Przykładem jest stopa oprocentowania standardowych kredytów hipotecznych.

Foreign Exchange Swap (Walutowa transakcja swapowa)
Transakcja, która zakłada właściwą wymianę 2 walut w określonym terminie, po kursie ustalonym w dniu jej zawarcia pomiędzy dwoma stronami (tzw. short leg), w innym przyszłym terminie po zawarciu transakcji wg kursu ustalonego w dniu zawarcia transakcji (tzw. long leg).

Foreign Exchange, Forex lub FX
Równoczesna transakcja kupna waluty za inną w handlu pozagiełdowym (OTC). Większość transakcji odbywa się na walutach kwotowanych wobec dolara.

Forward (transakcja forward)
Transakcja z wyznaczoną datą realizacji. Transakcje forward na rynku forex zazwyczaj zawierane są z marginesem ustalonym powyżej (premium) lub poniżej (discount) aktualnego kursu rynkowego (spot).
Aby uzyskać ostateczną cenę należy dodać margines do kursu spot. Cena ta pokazuje wysokość stawki w dniu realizacji transakcji forward, jaka byłaby wymagana, by przy wymianie środków uzyskać wynik neutralny (bez zysku lub straty). Stawkę oblicza się na bazie obowiązujących stóp odsetkowych dla danej pary walut oraz ich bieżącego kursu spotowego. W odróżnieniu od transakcji na rynku kontraktów terminowych (futures), transakcje forward charakteryzują się elastycznością, a ich warunki mogą być każdorazowo ustalane wg potrzeb partnerów. Transakcje forward są realizowane w handlu pozagiełdowym.

Fundamental Analysis (Analiza fundamentalna)
Dogłębna analiza danych ekonomicznych i politycznych w celu prognozowania zachowań rynków finansowych.

Futures to instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w ktrej sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie.

G

GTC, skrót od: Good till Cancelled (zlecenie ważne do odwołania)
Zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie, ważne do momentu odwołania zamówienia przez klienta.

H
Hedging (transakcja hedgingowa)
Transakcja przeprowadzana w celu neutralizacji strat na innej, np. sprzedaż na pozycji krótkiej dla „wyzerowania” uprzedniego zakupu. Hedging redukuje potencjalne straty, choć niekiedy także i zyski.

High/Low (Kurs najwyższy/najniższy)
Zazwyczaj najniższa i najwyższa cena danego instrumentu w ciągu bieżącego dnia handlu.

I
Initial Margin (początkowy depozyt zabezpieczający)
Depozyt początkowy wymagany jako zabezpieczenie przed zajęciem pozycji na rynku.

Interbank Rates (kursy międzybankowe)
Kursy, wg których duże banki międzynarodowe rozliczają wzajemne transakcje.

Intraday
Transakcja otwarta i zamknięta w skali jednego dnia.

L

Limit Order (zlecenie z limitem ceny)
Zlecenie realizowane dopiero w momencie, gdy cena osiąga poziom uprzednio określony przez klienta.

Long Position (pozycja długa)
Pozycja, na której klient dokonał zakupu waluty, której dotychczas nie posiadał. Zazwyczaj podawana w walucie bazowej (np. USD na pozycji długiej, euro na krótkiej).

M
Margin (depozyt zabezpieczający)
Środki deponowane przez klienta jako zabezpieczenie ewentualnych start spowodowanych niekorzystnymi ruchami cen.

Margin Call (wezwanie do uzupełnienia depozytu)
Wezwanie do wpłaty dodatkowych środków na rachunek w celu powiększenia salda do minimalnego poziomu wymaganego przez brokera dla zabezpieczenia przed konsekwencjami niekorzystnych zmian cen.

Market Maker (animator rynku)
Profesjonalny uczestnik rynku, który sprzedaje i kupuje waluty po określonych cenach.

Maturity (termin zapadalności)
Data płatności.

O

Offer
Cena, po której sprzedający jest gotowy sprzedać dany instrument finansowy.

One Cancels Other Order, w skrócie: O.C.O Order (zlecenie z likwidacją pozycji)
Realizacja jednej części tego zlecenia automatycznie likwiduje inną.

Open Position (pozycja otwarta)
Jakakolwiek transakcja, która nie została uregulowana przez dokonanie płatności lub przez transakcję o  dwrotną o tej samej wielkości i tej samej dacie rozliczenia.

Over The Counter (OTC)
Pozagiełdowy (rynek, transakcja itd.)

Overnight Trading (handel międzysesyjny, nocny)
Transakcje zakupu i sprzedaży dokonywane pomiędzy 21.00 i 7.00 dnia następnego.

P

Pip, Point (Pip, punkt bazowy)
W terminologii rynku walutowego jest to najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego. Jeden punkt bazowy to 0,0001 (w przypadku par takich jak EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF) lub0,01 (USD/JPY).

Political Risk (ryzyko polityczne)
Potencjalne ryzyko straty związanej z niekorzystną dla inwestora zmianą kursów wywołaną decyzjami władz.

R

Resistance (opór, także linia, próg lub poziom oporu)
Poziom cenowy, na którym można się spodziewać masowej sprzedaży waluty.

Risk Capital (kapitał ryzyka, spekulacyjny)
Środki, które inwestor może zainwestować i które może stracić bez uszczerbku dla swojej sytuacji życiowej.

Rollover (rolowanie pozycji)
Przesunięcie momentu uregulowania transakcji do kolejnej daty rozliczenia na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut.

S

Settlement (uregulowanie, rozliczenie)
Fizyczna wymiana podstawowej waluty na inną.

Short (Pozycja krótka)
Pozycja rynkowa, na której klient sprzedaje instrument finansowy, którego jeszcze nie posiada, z zamiarem realizacji zysku poprzez odkupienie go po niższej cenie.

Spot
Transakcja natychmiastowa, przepływ funduszy następuje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych po jej zawarciu.

Spread
Patrz: Bid/Ask spread

Stop Loss Order (zlecenie z limitem straty, zlecenie stop)
Zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, gdy cena osiąga ustalony poziom (powyżej lub poniżej ceny w momencie składania zamówienia).

Support Levels (Wsparcie, także linia, poziom lub próg wsparcia)
Poziom ceny, przy którym można spodziewać się masowego wykupu waluty.

T

Target – cel, poziom docelowy dla naszej pozycji (zamknięcie z zyskiem na określonym poziomie cenowym).

Technical Analysis (analiza techniczna)
Metoda prognozowania zachowań rynku poprzez analizę takich danych jak: wykresy, trendy cenowe i wolumen obrotów.

Time frame – interwał czasowy (np. M1 oznacza 1minutowe wykresy, H1 – jedno godzinne).

Tomorrow to Next
Równoczesny zakup i sprzedaż waluty z dostawą w dniu następnym i sprzedażą po 2 dniach lub na odwrót.

Two-Way Price (Cena dwukierunkowa)
Kurs z podaniem zarówno ceny kupna, jak sprzedaży.

U

US Prime Rate (najkorzystniejsza amerykańska stopa procentowa)
Stopa procentowa kredytów oferowana przez banki amerykańskie ich kluczowym klientom.

V

Value Date (Data rozliczenia, data walutowania)
Data rozliczenia transakcji typu spot lub forward.

Variation Margin (dodatkowy depozyt zabezpieczający)
Dodatkowy depozyt wymagany przez brokera w warunkach dużej chwiejności rynku.

Volatility (zmienność)
Statystyczna miara ruchów cenowych rynku bądź papieru wartościowego w określonym czasie, obliczana przy użyciu odchylenia standardowego. Wysoka zmienność rynku wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym.